Regelgeving En Overheidsdocumenten

Hier vindt u onze juridische teksten en maatschappelijke contexten die we in stap 4 hebben gebruikt.
We hebben per student en alfabetisch gewerkt.

Jacques Bo:

Juridische documenten:

 • Decreet houdende het wetboek van preventie, hulpverlenen aan de jeugd en jeugdbescherming ( 3 april 2018 ). Belgisch Staatsblad, ( 2018011568 )
 • Decreet houdende de erkennings- en bemiddelingscommissie voor slachtoffers van historisch misbruik ( 2 augustus 2018 ). Belgisch Staatsblad, ( 2018031587)
 • Wet tot verdere uitvoering van de Europese verplichtingen op het vlak van seksuele uitbuiting van kinderen, kinderpornografie, mensenhandel en hulpverlening bij illegale binnenkomst, illegale doortocht en illegaal verblijf ( 8 juni 2016 ). Belgisch Staatsblad, ( 2016009219 )
 • Decreet betreffende de slachtofferhulp en de gespecialiseerde slachtofferhulp ( 19 oktober 2016 ). Belgisch Staatsblad, ( 2016205127 )
 • Wet tot verbetering van de aanpak van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen een gezagsrelatie ( 22 april 2013 ). Belgisch Staatsblad, ( 2013009030 )

Maatschappelijke contexten:

 • Er is geen specifieke minister van mijn onderwerp. Ik heb wel de minister van onderwijs en Vorming, gecombineerd met Jeugd, Gelijke kansen. De minister hiervan is Pascal Smet van de partij sp.a. Hij was minister van 13 juli 2009 tot 25 juli 2014.
 • Een organisatie die erg betrokken is bij dit thema is het CAW ( Centra Algemeen Welzijnswerk ).

Liefhooghe Marie:
Juridische documenten

 • Wet tot verdere uitvoering van de Europese verplichtingen op het vlak van seksuele uitbuiting van kinderen, kinderpornografie, mensenhandel en hulpverlening bij illegale binnenkomst, illegale doortocht en illegaal verblijf. (31 mei 2006 ). Belgisch Staatsblad. 2016009219
 • Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de meldpunten Geweld, misbruik en kindermishandeling. (22 januari 2006). Belgisch Staatsblad. 2016035116.
 • Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het beleid inzake preventie van en omgaan met seksueel grensoverschrijdend gedrag in gezondheids- en woonzorgvoorzieningen. (9 mei 2014). Belgisch Staatsblad. 2014203641.
 • Wet tot verbetering van de aanpak van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen een gezag relatie. (14 december 2012). Belgisch Staatsblad. 2013009030.

Maatschappelijke contexten
De minister die algemeen verantwoordelijk is voor dit thema is de Minister van Justitie namelijk Koen Geens.

Vandemeulebroecke Femke:

Juridische documenten

 • Decreet betreffende de integrale jeugdhulp (13 september 2013). Codex Vlaanderen, 65154
 • Decreet houdende instemming met het Verdrag van de Raad van Europa inzake de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik (25 oktober 2007). Justle, 2010036166
 • Decreet houdende het wetboek van preventie, hulpverlenen aan de jeugd en jeugdbescherming (3 april 2018), Belgisch Staatsblad, 2018011568
 • Wet tot verbetering van de aanpak van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen een gezag relatie (22 april 2013)nBelgisch staatsblad,2013009030

Vandenhouwe Dimka:

Juridische documenten:

 • Besluit van 9 mei 2014 van de Vlaamse Regering betreffende het beleid inzake preventie van en omgaan met seksueel grensoverschrijdend gedrag in gezondheids- en woonzorgvoorzieningen (07 februari 2014), Belgisch Staatsblad, 51031-51036.
 • Decreet van 18 januari 2018 houdende het wetboek van preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming (03 april 2018), 31846-31880.
 • Verdrag van 25 oktober 2007 van de Raad van Europa inzake de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik (21 juni 2013), 39977.

Vandorpe Stien:

Juridische documenten:

 • Decreet tot invoeging van een Titel VIII in boek I van het tweede deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de erkenning van de diensten en de voorzieningen voor de begeleiding van partnergeweld en gendergerelateerd geweld (12 maart 2018). Belgisch Staatsblad, 2018201184.
 • Decreet houdende de erkennings- en bemiddelingscommissie voor slachtoffers van historisch misbruik (2 augustus 2018). Belgisch Staatsblad, 2018031587.
 • Wet tot verdere uitvoering van de Europese verplichtingen op het vlak van seksuele uitbuiting van kinderen, kinderpornografie, mensenhandel en hulpverlening bij illegale binnenkomst, illegale doortocht en illegaal verblijf (8 juni 2016). Belgisch Staatsblad, 2016009219.
 • Wet tot verbetering van de aanpak van <seksueel> <misbruik> en feiten van pedofilie binnen een gezagsrelatie (22 april 2013). Belgisch Staatsblad, 2013009030.
 • Decreet houdende instemming met het Verdrag van de Raad van Europa inzake de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en <seksueel> <misbruik>, opgemaakt in Lanzarote op 25 oktober 2007 (13 mei 2011). Belgisch Staatsblad, 2011029289.

Maatschappelijke contexten:

 • De Vlaamse overheid heeft 11 beleidsdomeinen en mijn onderwerp kan je op twee domeinen situeren namelijk: Onderwijs & Vorming en Welzijn, Volksgezondheid & Gezin. België is een federale staat en is verdeeld in 3 gewesten en 3 gemeenschappen. Mijn onderwerp behoort tot de bevoegdheden van de gemeenschappen omdat die bevoegd zijn voor persoonsgebonden materies zoals onderwijs en welzijn. Samenstelling en bevoegdheidsverdeling van de federale regering: Mevrouw Maggie De Block: Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie.
 • Vlaamse regering: Hilde Crevits is bevoegd voor: het beleidsdomein onderwijs en vorming, Vlaams minister onderwijs. Ook nog enkel agentschappen die betrekking hebben tot mijn onderwerp:
 • Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen – AHOVOKS (IVA zonder rp), Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs – AGIOn (EVA publiek), Agentschap voor Onderwijsdiensten – AgODi (IVA zonder rp), Agentschap Jongerenwelzijn – JWZ- (IVA zonder rp), Agentschap Zorg en Gezondheid-AZG (IVA zonder rp).
 • Enkele zelfhulpgroepen met betrekking tot mijn thema: Anaktisi, S-Anon, Lotgenotengroep Seksueel Misbruik Hasselt, Sensoa Positief en Sexaholics Anonymous.

Vansteelandt Jolien:

Juridische documenten:

 • Wet tot verdere uitvoering van de Europese verplichtingen op het vlak van seksuele uitbuiting van kinderen, kinderpornografie, mensenhandel en hulpverlening bij illegale binnenkomst, illegale doortocht en illegaal verblijf. (31 mei 2006 ). Belgisch Staatsblad. 2016009219.
 • Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de meldpunten Geweld, misbruik en kindermishandeling. (22 januari 2006). Belgisch Staatsblad. 2016035116.
 • Protocolakkoord betreffende de relatie tussen de beroepsbeoefenaars die in de sector voor hulp aan personen met een handicap werkzaam zijn en de beoefenaars van gezondheidszorgberoepen. (24 februari 2014). Belgisch Staatsblad. 2014024140.
 • Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het beleid inzake preventie van en omgaan met seksueel grensoverschrijdend gedrag in gezondheids- en woonzorgvoorzieningen. (9 mei 2014). Belgisch Staatsblad. 2014203641.
 • Wet tot verbetering van de aanpak van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen een gezag relatie. (14 december 2012). Belgisch Staatsblad. 2013009030.

Maatschappelijke contexten:

 • Zuhal Demir was voormalig staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, Grootsteden- en Wetenschapsbeleid. Haar staatssecretaris verliep op zijn einde op 9 december 2018.
 • Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Hij wil zoveel mogelijk gewoon in de samenleving en zo weinig mogelijk uitzonderlijk en afzonderlijk. Dat is het hoofddoel van de nota 'Perspectief 2020 - Nieuw ondersteuningsbeleid voor personen met een handicap'.
 • Stichting Handicap & Seksualiteit is een organisatie die zeer goed aansluit op mijn onderwerp.

Verfaillie Chloë:

Juridische documenten:
Ik heb een wet gevonden die voortvloeit uit de werkzaamheden van de Kamercommissie van Sek-sueel misbruik in de kerk. Het gaat over de wijziging van de wetgeving wat de verbetering van de aanpak van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen een gezagsrelatie.

Maatschappelijke contexten:

 • FOD Justitie: zet zich in voor minderjarigen die misbruikt zijn of zijn geweest.
 • De raad van Europa: leggen de nadruk op 'Let's start to talk' in de sportwereld.

Viaene Logan:

Juridische documenten:

 • Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de ontwikkelingsdoelen voor opleidingsvorm 1 en opleidingsvorm 2 in het buitengewoon secundair onderwijs (B.S.20/03/2015)
 • Protocol HIV-plan 2014-2019 (B.S.21/11/2013)
 • Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de ontwikkelingsdoelen Nederlands voor nieuwkomers in de onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers in het secundair onderwijs en tot wijziging van sommige eindtermen en ontwikkelingsdoelen in het secundair onderwijs (B.S.13/01/2010)
 • Omzendbrief betreffende de preventie en aanpak van misbruik en geweld ten aanzien van gebruikers in erkende voorzieningen (B.S.01/01/0001)
 • Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de ontwikkelingsdoelen algemene en sociale vorming in het buitengewoon secundair onderwijs van opleidingsvorm 3 (B.S.26/07/2002)

Maatschappelijke contexten:

 • Zes politieke partijen willen dat er een aanvalsplan komt tegen seksueel ongewenst gedrag. GroenLinks, D66, PvdA, PvdD, SP en 50PLUS. Dit is het enige die voor mij het dichts ligt bij mijn thema. Ook onze minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid is Maggie de Block, lid van de Open Vld speelt hierin een rol.

Vlieghe Annelot:

Juridische documenten:

 • Protocol gesloten tussen de Federale Overheid en de Overheden bedoeld in artikel 128, 130 en 135 van de Grondwet betreffende de harmonisering van het vaccinatiebeleid (13 juni 2003). Belgisch staatsblad, 32043.
 • De wet van 30 november 2011 tot wijziging van de wetgeving wat de verbetering van de aanpak van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen een gezagsrelatie betreft (30 november 2011). Belgisch Staatsblad, 2011009810.
 • Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van sommige besluiten van de Vlaamse Regering met betrekking tot eindterm en ontwikkelingsdoelen in het basis- en secundair onderwijs (15 december 2006). Belgisch staatsblad, 6378.

Maatschappelijke contexten:

 • Er is geen specifieke minister voor mijn onderwerp, maar ik denk dat de minister van Onderwijs en Vorming het meest relevant is voor het onderwerp waar ik rond moest werken. De minister van Onderwijs en Vorming is Hilde Crevits, dus ik vermoed dat zij ook instaat voor de dienst- en hulpverlening rond dit onderwerp.
 • Enkele organisaties die hier nauw bij betrokken zijn, zijn het Vlaams Centrum voor Relationele en Seksuele vorming. Deze biedt workshops en vormingen aan in verband met seksuele en relationele opvoeding. Ook kan je terecht bij het CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk) met allerlei vragen rond relaties en seks. Ook het CGSO (Centrum voor Geboorteregeling en Seksuele Opvoeding) wordt vermeld bij organisaties die vormingen geven.

Wielfaert Michelle: