Trefwoordenlijst

Hier vindt u onze gebruikte trefwoorden die we in stap 2 hebben gebruikt.
We hebben per student en alfabetisch gewerkt.

Jacques Bo:

 • Covariantie: De statistiek en kansrekening een parameter die bij twee toevalsvariabelen aangeeft in welke mate de beide toevalsvariabelen (lineair) met elkaar samenhangen.
 • Cronbachs alfa: Een maat voor de betrouwbaarheid van psychometrische tests of van vragenlijsten.
 • Empirisch: Op een ervaring gebaseerd.
 • Ethische commissie: Vakgebied binnen de filosofie en de geneeskunde.
 • Expliciet: Uitdrukkelijk.
 • Geïncludeerd: Opgenomen in…
 • Perceptie: Waarneming.
 • Potentiële partner: Mogelijke partner.
 • Significant: Waargenomen effect.
 • Zevenpuntschaal: Schaal met zeven punten.

Liefhooghe Marie:

 • Ambulante hulp
 • Jeugdinrichting
 • Jeugdzorgplusinstelling
 • CBS
 • Residentiële zorg
 • Sensitiviteit
 • internaliserende
 • Indirecte agressie
 • Directe agressie
 • CBCL
 • YSR
 • PTSS
 • ADHD
 • CD
 • ODD

Vandemeulebroecke Femke:

 • Bekkenbodemspieren
 • Eileider
 • Ejaculatie
 • G-plek
 • Klieren van Bartholin
 • Perineum
 • Plateaufase
 • REM-fase
 • Seksblos
 • Seksuele respons(cyclus)
 • Toompje
 • Tent-effect
 • Zaadblaasjes

Vandenhouwe Dimka:

 • Autisme en relaties
 • Autisme en seksualiteit
 • Autisme en relaties en seksualiteit
 • Autisme puberty
 • Autisme relationele en seksuele vorming
 • Autisme sekseducatie
 • Autisme seksuele opvoeding
 • Autism sex education
 • Autism sexuality
 • Child focus
 • Doelgroep: kleuters, tieners, kinderen met een beperking, autisme
 • Education sexuelle
 • Grensoverschrijdend gedrag
 • Hans Hellemans seksuele opvoeding
 • Kind en gezin
 • Relationele vorming
 • Seksualaufklärung autismus
 • Seksualiteit
 • Seksualiteit mensen met een beperking hulpverlening
 • Seksualiteit mensen met een beperking hulpverlening kinderen
 • Seksueel misbruik jeugd straf
 • Seksueel misbruik kinderen
 • Seksuele opvoeding autisme
 • Seksuele opvoeding kleuter
 • Seksuele opvoeding onderwijs
 • Seksuele relationele vorming
 • Seksuele verhoudingen
 • Seksuele voorlichting
 • Seksuele vorming
 • Sensoa
 • Specifieke groep
 • Zelfhulpgroepen autisme

Vandorpe Stien:

 • Bayesian: Het is een interpretatie van kans als redelijke verwachting die, in de objectivistische visie, de staat van kennis vertegenwoordigt , of die, in de subjectivistische visie, als kwantificering van een persoonlijke overtuiging van een bepaald verschijnsel wordt geïnterpreteerd.
 • Covariaat: Een covariate is een onafhankelijke variabele (of predictor) in een regressievergelijking.
 • Cronbachs alfa: Cronbachs α (alfa) is een maat voor de betrouwbaarheid van psychometrische tests of van vragenlijsten.
 • Dummyvariabelen: Een dummy-variabele is een indicator-variabele die de waarde 0 of 1 kan hebben.
 • Extraversie: De eigenschap extraversie heeft betrekking op het nodig hebben van sociale prikkels. Het betreft de mate waarin je op zoek bent naar actie en andere mensen, dan wel juist het rumoer ontwijkt en graag alleen bent. Extraverte mensen zijn spontaan, hartelijk, en vrolijk. Ze zijn liever bij andere mensen dan alleen. Introverte mensen zijn juist geneigd om sociale situaties te vermijden. Ze vinden deze te druk of onprettig. Ze kunnen zichzelf vaak uitstekend vermaken.
 • Fitmaten: Met de fithaak opgenomen maat, dikte halverwege de stam gemeten.
 • K-meansclusterprocedure: K-means clustering is een methode voor vectorkwantisatie, oorspronkelijk afkomstig van signaalverwerking, die populair is voor clusteranalyse in datamining.
 • Latente: onzichtbaar blijvend = verborgen.
 • Logistisch: Logistiek is het organiseren, plannen, besturen en uitvoeren van de goederenstroom, en de wetenschap hierover.
 • Longitudinale: Op de lengte betrekking hebbend, de lengte richting volgend.
 • Neuroticisme: overgevoeligheid voor negatieve stimuli.
 • Ordinale: taalkunde rangtelwoord, in ’t meervoud ranggetallen.
 • Poissonverdeling: De poissonverdeling is een discrete kansverdeling, die met name van toepassing is voor stochastische variabelen die het voorkomen van bepaalde voorvallen tellen gedurende een gegeven tijdsinterval, afstand, oppervlakte, volume etc.

Vansteelandt Jolien:

 • Anticonceptie: Het verhinderen van de bevruchting.
 • Bestialiteiten: Seks hebben met dieren.
 • Consensus: Het overeenstemmen van meningen.
 • Echelon: Een trap, een rang.
 • Emancipatorisch: Iedereen gelijkstellen voor de wet.
 • Exhibitionisme: De dwang hebben om zich publiek te ontbloten van de geslachtsdelen.
 • Fetisjisme: Een seksuele voorkeur voor een bepaald voorwerp.
 • Gestalte: Het postuur, lichaamsgedaante.
 • Interculturele samenleving: Verschillende culturen kunnen naast elkaar bestaan en elkaar wederzijds beïnvloeden zonder dat het geheel durft te verdwijnen.
 • Interdisciplinair: Samenwerken met verschillende disciplines.
 • Intimiteit: De gezelligheid en vertrouwelijkheid tussen elkaar.
 • Necrofilie: Een seksuele voorkeur voor het bedrijven van seks met dode lichamen.
 • Omzichtigheid: Bedachtzaam.
 • Pedofilie: Een seksuele voorkeur van volwassenen om de liefde te bedrijven met kinderen.
 • Perspectief: Uitzicht.
 • Schroom: Een gevoel van schaamte.
 • Seksualiteit: Alles wat het geslachtsverkeer betreft.
 • Welbevinden: Zich goed voelen, tevreden voelen.

Verfaillie Chloë:

 • Anticonceptiegebruik:
 • Gebied van seksualiteit:
 • Gezonde seksuele ontwikkeling:: belangrijk om te kunnen groeien naar een gezonde volwassen seksualiteit.
 • Overdraagbare aandoeningen:
 • Relationele opvoeding: wat relaties betreft, verhouding met mensen.
 • Seksuele voorlichting/vorming: lessen over anticonceptie, condoomgebruik… alles in verband met seks.
 • Ontwikkelingsfasen: Indeling in leeftijdsgroepen op basis van veranderingen in de structuur van het denkkader.

Viaene Logan:

 • Relationele en seksuele vorming op school
 • Tienermoeders
 • Seksualiteit in de maatschappij
 • Pedo seksualiteit
 • Zwangerschap
 • Porno
 • LGBT Jongeren en hun seksuele identiteit
 • Seksualiteit in verschillende culturen en religies 
 • Parafilie
 • Incest
 • Seksueel misbruik
 • Seksualiteit bij mensen met een beperking
 • Tienermoeders
 • LGBT-jongeren en hun seksuele identiteit
 • Seksualiteit bij mensen met een beperking

Vlieghe Annelot:

 • BIC: Bayesian Information Criterion, in statistieken een criterium voor modelselectie bij een eindige set modellen. Het is gedeeltelijk gebaseerd op de waarschijnlijkheidsfunctie. Bij het aanpassen van modellen is het mogelijk om de waarschijnlijkheid te vergroten door parameters toe te voegen, maar dit kan resulteren in overfitting. De BIC lost dit probleem op door een strafterm voor het aantal parameters in het model in te voeren.
 • BLRT: Bootstrapped Likelihood Ratio Test, een parametrische toets die als toetsingsgrootheid een aannemelijkheidsquotiënt, of een functie daarvan, heeft. De toets vergelijkt de aannemelijkheid van de parameterwaarde(n) onder de nulhypothese met de aannemelijkheid van de waarde(n) onder de alternatieve hypothese en verwerpt de nulhypothese als de parameterwaarde(n) onder de alternatieve hypothese significant aannemelijker zijn dan die onder de nulhypothese. Veel klassieke toetsen, zoals de F-toets en de t-toets voor twee steekproeven kunnen als aannemelijkheidsquotiënttoets beschouwd worden.
 • Entropie: Entropie is de maat voor informatiedichtheid in een reeks gebeurtenissen. Informatie ontstaat als een gebeurtenis plaatsvindt waarvan vooraf onzeker was of deze daadwerkelijk zou gebeuren. In de informatietheorie wordt dit inzicht verder wiskundig uitgewerkt
 • Intra- en interindividuele ontwikkelingstrajecten: Verschillende ontwikkelingstrajecten bij dezelfde persoon of van mens tot mens.
 • LCGA: Analytische techniek waarmee in een heterogene steekproef subgroepen (klassen) van individuen met min of meer dezelfde responspatronen op een bepaalde variabele geïdentificeerd kunnen worden.
 • Logg-odds: Waarschijnlijkheid is de kans dat een gebeurtenis plaatsvindt. Er kan bijvoorbeeld een kans van 80% zijn voor regen vandaag. Odds (meer technisch gezien de kansen op succes) worden gedefinieerd als de waarschijnlijkheid van succes / faalkans. Dus de kans op een succes (80% kans op regen) heeft een bijbehorende faalkans (20% kans dat het niet regent); als een vergelijking (de "odds ratio"), dat is .8 / .2 = 4. Log odds zijn de logaritmes van de odds.
 • ‘media effect’-paradigma: Een samenhangend stelsel van modellen en theorieën over het effect van de media in ons doen en laten.
 • Media Practice model: Het Media Practice Model benadrukt de constante interactie tussen consumenten en de media, en concentreert zich op het dialectische aspect van deze interactie, wat suggereert dat het de individuele kenmerken, omgeving en dagelijkse praktijken zijn van de adolescenten die de media in staat stellen om sterkere of zwakkere effecten op hen te hebben.
 • Multinominale regressieanalyse: In de kansrekening en de statistiek is de multinomiale verdeling een discrete, multivariate kansverdeling die gezien kan worden als de veralgemening van de binomiale verdeling. De binomiale verdeling is de kansverdeling van het aantal successen in onafhankelijke Bernoulli-experimenten met gelijke succeskans. Regressie-analyse is een statistische techniek voor het analyseren van gegevens waarin (mogelijk) sprake is van een specifieke samenhang, aangeduid als regressie.
 • Overspecificatie: Het verschijnsel dat bij het maken van een specificatie er meer gevraagd wordt dan noodzakelijk is
 • SEIM: Seksueel Expliciet InternetMateriaal
 • seksespecifiek: Eigenschappen die in verband liggen met de factor sekse.
 • STARS Project: Project rond Studies naar Trajecten van Adolescente Relaties en Seksualiteit.
 • Seksuele permissiviteit: Een attitude waarbij men zeer veel toelaat zonder voorwaarden te stellen en het toepassen van sancties en verbodsregels zo veel mogelijk tracht te weren op vlak van seksualiteit. De permissieve maatschappij wordt gekenmerkt door een libertaire houding tegenover normen en gedrag. Het wordt een samenleving met minder strenge ouderwetse regels. Bijvoorbeeld een vrijere opvatting over seksualiteitsbeleving. Door tegenstanders wordt gewezen op de nadelen van zo'n houding, in genoemd voorbeeld bijvoorbeeld het verspreiden van seksueel overdraagbare ziekten.
 • Typologie: Een typologie is in het algemeen een onderverdeling van een groep personen, beschrijvingen, objecten op basis van (een aantal) kenmerken.
 • Uses and Gratifications theorie: Het gaat ervan uit dat toeschouwers geen passieve consumenten van media zijn. Integendeel, het publiek heeft de macht over hun mediaconsumptie en neemt een actieve rol in bij het interpreteren en integreren van media in hun eigen leven. In tegenstelling tot andere theoretische perspectieven, stelt UGT dat het publiek verantwoordelijk is voor het kiezen van media om aan hun verlangens en behoeften te voldoen om bevrediging te bereiken. Deze theorie zou dan impliceren dat de media concurreren met andere informatiebronnen voor de bevrediging van kijkers.

Wielfaert Michelle:
abuse Google vertaler: misbruik
Jeugdprostitutie Google (betekenis jeugdprostitutie): Kinderprostitutie of jeugdprostitutie is het verrichten van seksuele handelingen, met of voor een ander, door kinderen of jongeren voor geld, goederen of een andere tegenprestatie. Soms wordt de definitie dit beperkt tot kinderen jonger dan 16, maar meestal worden hiermee prostituees onder 18 jaar mee bedoeld.
modern pooierschap Wikipedia: Een pooier, ook souteneur (uit het Frans), pimp (uit het Engels) of bikker, is een man die anderen als prostituee laat werken. Een pooier beschermt zijn prostituees tegen lastige en agressieve klanten. Soms bestaat er een liefdesrelatie.
nonoffending
parents. Van Dale: Niet overtredende ouders